Autor Wątek: Statut stowarzyszenia  (Przeczytany 3901 razy)

marcin

  • Gość
Statut stowarzyszenia
« dnia: Grudzień 06, 2005, 22:09:23 pm »
Wersja do pobrania w formacie word'a.PROPONOWANY PROJEKT.
Statut „Stowarzyszenia na Rzecz  Rozwoju Gminy Wąsosz”ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wąsosz"

Art. 2
Terem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3
Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Wąsoszu

Art. 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania.

Art. 5
Stowarzyszenie dążyć będzie do osiągnięcia społeczno- gospodarczego rozwoju gminy Wąsosz, a w szczególności prowadzić działalność oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Art. 6
Do głównych celów Stowarzyszenia należy:
podejmowanie, wspieranie , współuczestniczenie w inicjatywach wzmacniających potencjał gospodarczy tak poszczególnych obywateli jak i gminy.
aktywizacja gospodarcza mieszkańców gminy.
przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury, zwłaszcza wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, oraz edukację dorosłych.
inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska , oraz zabytków architektury i krajobrazu. - inspirowanie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi postaw proeuropejskich.
wspieranie wszelkich form współpracy z gminami partnerskimi
rozwijanie wymiany doświadczeń z organizacjami realizującymi zbliżone cele.
gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o problemach
podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawiskom patologii społecznej - działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym.
Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku - pozyskiwanie funduszy na wyżej wymienione cele.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
zwyczajnych
honorowych

Art. 8
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, która złożyła pisemną deklaracje o przystąpieniu do Stowarzyszenia, oraz zobowiąże się do przestrzegania Statutu.  Osoba małoletnia w wieku  od 16 do 18 lat , która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może należeć do stowarzyszenia, oraz korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności prawnej. Osoby małoletnie poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, jednakże bez czynnego i biernego prawa wyborczego.Art.9
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia przy obecności 3/4 składu.

Art.10
Członkiem honorowym może być osoba krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele i zadania Stowarzyszenia.

Art. 11
Członek Zwyczajny ma prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
2. uczestnictwa w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
3. zwracania się do wszystkich władz stowarzyszenia

Art.12
Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w zebraniach organów Stowarzyszenia.

Art.13
Do obowiązków członka Stowarzyszania należy:
1. aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3. regularne opłacanie składek

Art. 14
Członkowie honorowi są zobowiązani do pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia.

Art.15
Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
2. śmierci członka
3. wykluczenia podjętego przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu
4. od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, której uchwala w powyższej sprawie jest ostateczna
5. w razie ustania członkostwa we władzach Stowarzyszenia ( Zarządzie i Komisji Rewizyjnej) są one uzupełniane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w normalnym trybie.

ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne Stowarzyszenia.

Art. 16
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

Art. 17

1. Wybór władz naczelnych określonych w art.17, pkt. 2-3 odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata

WALNE ZGROMADZENIE

Art. 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd , co najmniej raz w roku.
2. Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym zwoływane jest co najmniej raz w roku, zaś sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata.
3. Na żądanie komisji rewizyjnej lub przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych Zarząd jest zobowiązany zwoływać Walne Zgromadzenie.


Art.19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalenie i zmiany Statutu
2. uchwalenie programu działania, wytycznych, działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
3. zaciąganie zobowiązań finansowych i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia powyżej 5000 zł
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i komisji Rewizyjnej
5. wybór członków Zarządu i komisji rewizyjnej
6. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
7. nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia
8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
9. uchwalanie wysokości składek i sposobu ich wykorzystania
10. wybór prezesa ,wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Stowarzyszenia
11. zatwierdzanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

Art. 20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim niezależnie od liczby obecnych
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy z uprawnionych do głosowania

Art. 21

1. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia , Zarząd zawiadamia członków co najmniej na pięć dni przed zwołaniem Zgromadzenia.
2. W przypadku braku wymaganej w art. 20 ust 1- ilości członków w tym samym dniu i miejscu w jedną godzinę później niż wskazana w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu zwołane jest Walne Zgromadzenie w drugim terminie, władne do podejmowania skutecznie wiążących uchwał bez względu na ilość obecnych członków.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Art. 22
Zarząd składa się z 5 członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i zwykłego członka zarządu, wybranych przez Walne Zgromadzenie

Art.23
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2. kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
4. zatwierdzenia bilansu rocznego Stowarzyszenia
5. powoływanie stałych i okresowych Komisji Problemowych
6. uchwalenie regulaminu działalności gospodarczej Stowarzyszenia
7. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

Art. 24

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 liczby jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa, a przy jego nieobecności wiceprezesa
3. posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Zarząd reprezentuje na zewnątrz prezes lub wiceprezes ,

Art. 25

Zaciąganie zobowiązań finansowych i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia powyżej 2000 zł następuje po uchwale Walnego Zgromadzenia.


Art. 26
Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składają w imieniu Zarządu prezes lub wiceprezes wraz ze skarbnikiem łącznie, zaś w innych sprawach prezes, wiceprezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu

Art. 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i żądanie wyjaśnień
3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występowanie w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi
4. występowanie do Zarządu z wnioskiem po zwołanie Walnego Zgromadzenia

Art. 29
Członkowie komisji mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Art. 30
1.Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze
2.właścicielem majątku jest Stowarzyszenie
3.sposób podejmowania zobowiązań majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia regulują postanowienia art. 26-27 niniejszego statutu


Art. 31
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. składki członków Stowarzyszenia,
2. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
3. dotacje, darowizny i zapisy testamentowe
4. wpływy z organizowanych imprez i wydawnictw
5. dochody z działalności gospodarczej .

Art. 32
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą
2. zasady prowadzenia tej działalności określi odrębny regulamin

Art. 33
Wpływy z działalności gospodarczej i majątku Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

Art.34
Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Wersja do pobrania w formacie word'a.